LepidotteriLepidoptera

Famiglia : Zygaenidae

Superfamiglia : Zygaenoidea

Jordanita globulariae
Jordanita globulariae

Zygaena carniolica
Zygaena carniolica

Zygaena ephialtes
Zygaena ephialtes

Zygaena erythrus
Zygaena_erythrus

Zygaena exulans
Zygaena exulans

Zygaena filipendulae
Zygaena filipendulae

Zygaena lavandulae
Zygaena lavandulae

Zygaena lonicerae
Zygaena lonicerae

Zygaena oxytropis
Zygaena oxytropis

Zygaena purpuralis
Zygaena purpuralis

Zygaena transalpina
Zygaena transalpina

Zygaena trifolii
Zygaena trifoliivaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it