LepidotteriLepidoptera

Pyronia tithonus  - Titonia  -  Gatekeeper

Ordine

Lepidoptera

Superfamiglia

Papilionoidea

Famiglia

Nymphalidae  (ninfalidi)

Genere/specie

Pyronia tithonus

Nome comune

Titonia

English name

Gatekeeper


Pyronia tithonus:  Titonia;  Gatekeeper

Pyronia tithonus: Titonia ;   Gatekeeper

Pyronia tithonus: Titonia ;   Gatekeeper

Pyronia tithonus: Titonia ;   Gatekeeper

Pyronia tithonus: Titonia ;   Gatekeeper

Pyronia tithonus: Titonia ;   GatekeepervaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it