LepidotteriLepidoptera

Minois dryas  -  Dryad

Ordine

Lepidoptera

Superfamiglia

Papilionoidea

Famiglia

Nymphalidae  (Ninfalidi)

Genere/specie

Minois dryas

Nome comune

--

English name

Dryad


Minois dryas:  -- (femmina); Dryad (female)

femmina di Minois dryas


Minois dryas:  -- (maschio);  Dryad (male)

Minois dryas (maschio)

Minois dryas (maschio)

Minois dryas (maschio)

Minois dryas (maschio)

Minois dryas (maschio)


Minois dryas:  (maschio con apparato genitale estroflesso);  Dryad (male with everted genitals)

Minois dryas (maschio)

Minois dryas (maschio)vaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it