LepidotteriLepidoptera

Famiglia : Pterophoridae

Superfamiglia : Pterophoroidea

Amblyptilia
acanthadactyla
Amblyptilia acanthadactyla

Gillmeria pallidactyla
Gillmeria pallidactyla

Merrifieldia leucodactyla
Merrifieldia leucodactyla

Platyptilia gonodactyla
Platyptilia gonodactyla

Pterophorus monodactylus
Pterophorus monodactylus

Pterophorus pentadactyla
Pterophorus pentadactylavaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it