Erebidae

Superfamiglia : Noctuoidea

Amata phegea
Arctiidae
Ascalapha odorata
Ascalapha odorata
Callimorpha dominula
Callimorpha dominula
Callistege mi
Callistege mi
Catocala nupta
Catocala nupta
Diacrisia sannio
Diacrisia sannio
Euplagia
quadripunctaria
Euproctis chrysorrhoea
Euproctis
chrysorrhoea
Euproctis chrysorrhoea
Grammodes
bifasciata
Grammodes bifasciata
Hyphantria cunea
Hyphantria cunea
Lithosia quadra
Lithosia quadra
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa - Ruby tiger

 

 

vaiRitorna

 

 


  Autore: Solaxart    e-mail: solaxart@preboggion.it