LepidotteriLepidoptera

Zerynthia polyxena

Ordine

Lepidoptera

Infraordine

Heteroneura

Superfamiglia

Papilionoidea

Famiglia

Papilionidae (Papilionidi)

Genere/specie

Zerynthia polyxena

Nome comune

--

English name

--


NB:

Zerynthia polyxena

Zerynthia polyxena

Zerynthia polyxena

Zerynthia polyxena

Zerynthia polyxena


Aristolochia_lutea

Aristolochia_luteavaiRitorna


vaigo to Home  Autore: Solaxart    e-mail:solaxart@preboggion.it